Zespół Uprawnionych Geodetów, Doświadczenie prawie 30 letnie ! Nam możesz zaufać !

Firma oferuje swoje usługi w następujących asortymentach: 

Mapy dla celów projektowych - przeprowadzenie wywiadów branżowych, pomiary sytuacyjno - wysokościowe i uzbrojenia podziemnego terenu, opracowanie mapy własnościowej, aktualizacja mapy zasadniczej, przygotowanie podkładu mapowego dla celów projektowych: metodą tradycyjną lub map w zapisie numerycznym 

Mapy numeryczne - opracowanie mapy w formie rastrowej, rastrowo - wektorowej lub wektorowej - w zależności od potrzeb zleceniodawcy; opracowania te wykonujemy zarówno w środowisku AutoCAD jak i Microstation, nie obce są nam również bazy danych (Geoinfo, ArcView) 

Geodezyjną obsługę inwestycji - przygotowanie dokumentacji terenowo - prawnej, opracowanie map dla celów projektowych, bieżąca obsługa geodezyjna, tj. wytyczenia obiektów, obsługa montażu, pomiary kontrolne - przed betonowaniem, inwentaryzacje fundamentów i konstrukcji, wyznaczanie osi montażowych oraz pomiary powykonawcze po zakończeniu inwestycji Rozgraniczenia i podziały nieruchomości - wznawianie granic działek, wykonywanie podziałów i scaleń nieruchomości, sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych - obrót nieruchomościami, regulacje stanu prawnego pasów drogowych, sporządzanie dokumentacji terenowo prawnej do uwłaszczeń przedsiębiorstw i instytucji 

Inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego terenu - pomiary uzbrojenia podziemnego dla branż, pomiary powykonawcze nowoułożonych sieci 

Pomiary sytuacyjno - wysokościowe - pomiary i opracowania związane z aktualizacją mapy, określaniem objętości hałd, wysypisk, składowisk materiałów sypkich, obserwacje szkód górniczych 

Pomiary realizacyjne (budownictwo przemysłowe i ogólne) - tyczenie osi i tras projektowanych obiektów, obsługa geodezyjna budowy budynków i budowli, dróg kołowych i żelaznych, obiektów wieżowych, obsługa przy montażu i remontach maszyn i urządzeń technicznych zakładów przemysłowych 

Pomiary odkształceń jezdni podsuwnicowych

 

Rzetelna Firma